Методистом з хімії ДОІППО є Зламанюк Людмила Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідуюча кафедри природничої освіти.

Основнi етапи педагогiчної дiяльностi Людмили Михайлівни у вищих закладах освiти III рiвня акредитацiї: завідуюча кабінетом хімії Дніпропетровського обласного інституту удосконалення вчителів (ДОІУВ); завідуюча відділом природничих дисциплін Дніпропетровського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (ДОІПОПП); завідуюча лабораторією методики викладання природничо-математичних дисциплін Дніпропетровського інституту освіти (ДІО); завідуюча кафедрою теорії та методики освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (ДОІППО).

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ кабінету хімії на 2014 рік:

Поглиблення та постійне оновлення знань вчителя в галузі психології педагогічної теорії, зокрема процесів індивідуалізації та самореалізації природничого виміру освіти, особистісно-розвивального навчання, діяльнісно-особистісного підходу щодо розвитку особистості в освітньому процесі;

Поповнення та оновлення знань вчителя в галузі сучасної практики, зокрема знань методів, форм педагогічної системи засобів діяльності, що сприяють усвідомленню кожним учнем своєї особистості і відмінності від інших, тобто унікальності;

Розвиток особистісних якостей вчителя хімії: розвиток рефлексії, самобутності, індивідуальності, усвідомлення себе як особистості, як творця; формування прагнення до самовиховання, самовдосконалення, внутрішньої активності тощо.

Посилення активної ролі учителя в освіті: в постановці освітніх цілей, виборі домінантних напрямів, форм і методів навчання в різних освітніх галузях;

Забезпечення профільної диференціації навчання старшокласників з метою розвитку природних здібностей, нахилів і обдарованості учнів, уміння самоудосконалюватися; надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих задатків; забезпечення умов для оволодіння практичними вміннями та навичками;

Забезпечення цілісності уявлень школярів про світ шляхом інтеграції змісту освіти (інтеграція міждисциплінарна та в межах одного предмета).