МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»

49006, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 70,  тел/факс (056) 732-48-48

 

 

29.01. 2014 № 83

 

Начальникам управлінь

та відділів освіти

Про проведення перепідготовки

за індивідуальним планом

з хімії

 

 

Відповідно до плану роботи обласного інституту післядипломної педагогічної освіти кафедрою природничої освіти розроблені вимоги до оформлення курсових проектів. Індивідуальний графік навчання. (Додаток ).

 

Ректор інституту                                              М.І.РОМАНЕНКО

 

Виконавець:  Зламанюк Л.М.

Контактні телефони: (056) 732-09-14, тел. моб. 067-638-36-50

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток

КАФЕДРА ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ ДОІППО

Вимоги до оформлення курсових проектів) індивідуальна форма навчання)

а) Постановка проблеми у загальному вигляді...

Розвиток сучасної науки і техніки ставить перед школою нові завдання. …

б) Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми...

Альтернативою …

Розробку … здійснювали (4 дидакта, 4 психолога, 4 філософа, 4 методиста-практика). Наприклад: У сучасній педагогіці _____ досліджували вчені В. Гузєєв, Д. Левітес, Є. Полат, Г. Селевко та українські К. Баханов, А. Касперський, Т. Кручиніна, О. Пєхота, О. Пометун та ін. [9]. Практичні аспекти використання _____ детально розробили автори [4].

в) Формулювання цілей роботи... Мета даної роботи  полягала у дослідженні ________ як основного виду пізнавальної діяльності учнів

г) Виклад основного матеріалу дослідження...  

В процесі підготовки курсового проекту вчителі повинні виявити вміння використовувати спеціальну літературу, грамотно формулювати та висловлювати власні думки, робити висновки та обґрунтовані пропозиції.

Курсовий проект виконується учителями самостійно під керівництвом керівника групи.

Курсова робота має формувати уміння учителями індивідуально працювати над рекомендованим теоретичним та практичним матеріалом, свідомо висловлювати і захищати власну точку зору, орієнтувати учнів на засвоєння та закріплення головного, суттєвого матеріалу при вивченні тем програми, розвивати самостійне мислення, навички розумової праці.

Враховуючи, що наукове життя носить динамічний характер, учителям рекомендується добирати додаткову літературу самостійно. При цьому варто залучати матеріали наукових періодичних видань.

Етапи роботи над курсовим проектом:

Пошуковий.

1.        Визначення тематичного поля і теми проекту.

2.        Пошук і аналіз проблеми.

3.        Постановка мети проекту.

Аналітичний.

1.        Аналіз наявної інформації.

2.        Пошук інформаційних джерел.

3.        Збір і вивчення інформації.

4.        Пошук оптимального способу досягнення мети проекту, побудова алгоритму діяльності.

5.        Складання плану реалізації проекту, покрокове планування робіт.

Практичний.

1.        Виконання запланованих технологічних операцій.

2.        Поточний контроль якості.

Презентаційний.

1.        Підготовка презентаційних матеріалів.

2.        Презентація проекту.

Контрольний.

1.        Аналіз результатів виконання проекту.

2.        Оцінка якості виконання проекту.

Актуальність теми, мета і задачі дослідження, предмет дослідження, методи дослідження, практичне значення дослідження. При визначенні об’єкту, предмету і мети дослідження необхідно враховувати те, що між ними і темою дослідження існують системні логічні зв’язки. Об’єктом дослідження є вся сукупність різних аспектів теорії і практики науки, яка служить для дослідника джерелом необхідної інформації. Предмет дослідження – це тільки істотні зв’язки і відносини, які безпосередньо повинні вивчатися в цій роботі. Визначаючи об’єкт, необхідно відповісти на питання: що розглядається? Разом з тим предмет визначає аспект розгляду, дає уявлення про зміст об’єкту дослідження. Іншими словами, об’єктом є те, що досліджується, а предметом – те, що в цьому об’єкті має наукове пояснення.

Таким чином, об’єкт дослідження – це процес або явище, що створює проблемну ситуацію і вибране для дослідження. Предмет дослідження міститься в рамках об’єкту. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. У об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього направлена основна увага автора.

Мета дослідження пов’язана з об’єктом і предметом дослідження, а також з його кінцевим результатом і шляхом його досягнення. Кінцевий результат дослідження передбачає вирішення учителями проблемної ситуації.

д) Висновки…  

Отже, зважаючи на сказане, робимо висновок, що.

Література

Перелік літературних джерел розташовується за алфавітом або в порядку їх використання після тексту з підзаголовком Список використаних джерел і виконується мовою оригіналу. В переліку посилань зазначається загальна кількість сторінок (для книг) або номерів сторінок початку і кінця тексту джерела (для статей). Джерела в переліку посилань нумеруються вручну, без використання функції меню Word «Формат – Список – Нумерований».

Посилання на літературу в тексті подаються за таким зразком: [7,с.123], де 7– номер джерела за списком, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1;4;8] або [2,с.32;9,с.48;11,с.257]. Посилання на архівні джерела – [15,арк.258,231зв]. Згадані в тексті науковці, дослідники називаються за абеткою – М.Тард, Е.Фромм, К.Юнг, К.Ясперс та інші. На початку зазначається ім’я , а потім прізвище вченого. Необхідно виокремлювати зарубіжних та вітчизняних дослідників.

Зразок оформлення:

1.    Зламанюк Л.М., Ткачук Л.В. Модернізація природничо-наукової освіти через впровадження особистісно зорієнтованих підручників//Імідж сучасного педагога. – 2009. - № 3. – С. 29 – 32.

2.    Зламанюк Л.М. Професійна компетентність – складова педагогічної майстерності вчителя у процесі викладання природничо-наукових дисциплін//Нива знань. – 2009.- № 4. – С 9-11.

3.    Зламанюк Л.М. Особливості професійної діяльності сучасного вчителя хімії //Біологія і хімія в школі.  – 2011. - № 3. – С.18 – 20.

4.    Зламанюк Л.М. Інтерактивні техніки як засіб розвитку самостійного творчого мислення учнів//Біологія і хімія в сучасній школі. - 2012. - № 5. – С.14-16.

5.    Зламанюк Л.М. Мотивація до навчання як умова розвитку творчого мислення учнів різних вікових груп//Біологія і хімія в сучасній школі. - 2013. - № 4. – С.16-18.

Людмила Зламанюк